מקום מגורי קטיןמגורי קטין, הסדרי ראייה: אם שעברה להתגורר בצפון עם בנה הקטין תשוב להתגורר במרכז, במרחק שלא יעלה על 30 ק"מ ממגורי האב

על פי המלצת תסקיר של פקידת סעד הרחיב בית המשפט לענייני משפחה את הסדרי הראייה בין אב לילדו הקטין, אשר נמצא במשמורת האם, זאת חרף תחושותיה הקשות של האם כלפי האב. עשרה ימים לאחר אותה החלטה שכאמור מורה על הרחבת הסדרי ראייה בין האב לבנו הקטין, עזבה האם עם הקטין את דירת מגוריה ועברה להתגורר בישוב בצפון, במרחק של כ-123 ק"מ ממקום מגוריה הקודם, שם הועידה לה עמידר דיור ציבורי בסמיכות למגורי הורי האם, שאף הם עברו להתגורר באותו ישוב.
האב התנגד למהלך שבו נקטה האם והגיש לבית המשפט בקשה לצו עשה, שבמסגרתה ביקש לצוות על האם לשוב ולהתגורר באזור מגוריה הקודם, באזור המרכז. כן ביקש האב לצוות על האם לקיים את הסדרי הראייה שנקבעו לו עם הקטין, כפי שהורה בית המשפט בהחלטתו הנזכרת.
בית המשפט קבע, בין השאר, בהתבסס על תסקיר שערכה פקידת סעד, כי באיזון שיש לערוך בין רווחת האם לבין טובת הקטין להיות בקשר רציף עם אביו, הקשר עם האב מצוי בקדימות גבוהה יותר. אחד השיקולים שהביא בית המשפט להחלטתו זו, היה ניסיונה של האם להערים קשיים על האב בהסדרת הראייה בינו לבין הקטין. בית המשפט לא התעלם מטענות האם, כי מעבר האם לצפון עם בנה הקטין נועד כדי לשפר את איכות חייה וחיי הקטין, שכן במקום מושבם החדש הוקצתה להם דירה מאת עמידר. על כך אמר בית המשפט, כי מדובר אמנם בשיקולים לגיטימיים, אך רווחת האם אינו מהווה שיקול עצמאי. אין להתעלם, ציין בית המשפט, מסמיכות הזמנים שבין מועד החלטתו על הרחבת הסדר הראייה בין האב לבין הקטין, מצד אחד, למועד שינוי מקום מגורי האם והקטין, מצד שני, מה שמביא למסקנות לגבי רצונה של האם לנתק את הקטין מהאב ולסכל את הסדרי הראייה שנקבעו, שכן הריחוק הגיאוגרפי לא אפשר לאב להיות מעורב באופן רציף בחיי בנו הקטין. בית המשפט עוד ציין, כי הצהרות האב לגבי נכונותו להגדיל את סכום דמי המזונות שנפסקו לקטין, ולסייע בתשלום דמי השכירות על ידי האם עד לקבלת זכויותיה לדיור ציבורי באזור המרכז, מהווה גורם אשר ממתן את עצמת הפגיעה אשר תיגרם לאם עקב ציוויה לחזור להתגורר באזור המרכז.
לבסוף, בית המשפט ציווה על האם לשוב להתגורר עם הקטין באזור המרכז, במקום שלא ירחק מ-30 קילומטרים ממקום מגורי האב, וזאת תוך 60 ימים.
תמ"ש (ת"א) 44078-09-15 פלוני ופלונית בעניין י' – קטין (15.5.2016)
תמ"ש (ת"א) 21821-02-16 פלוני ופלונית בעניין י' – קטין (15.5.2016)
השופטת: ורד שביט-פינקלשטיין