צו הגנה

צו הגנה

הוגשה נגדך בקשה לצו הגנה? ניתן נגדך צו הגנה במעמד צד אחד והנך סבור, כי הצו ניתן שלא כדין? הנך סובל/ת מהתעללות או התעמרות מצד בן משפחה וזקוק לצו הגנה מיידי? פנו אלינו ונשמח לסייע 09-9543895.
רח' משכית 22 הרצליה פיתוח, ת.ד. 12617, כניסה דרומית קומה שלישית, דוא"ל legal@mishpacha.co.il.

בשנת 1991 התקבל בכנסת חוק למניעת אלימות במשפט, תשנ"א-1991. תכליתו המרכזית של החוק היא לספק הגנה מידית לאדם כנגד פגיעה מצד כל מי שמוגדר בחוק בתור "בן משפחה". החוק מאפשר להרחיק באופן פיזי, בן משפחה מתעלל על ידי הוצאת צו הגנה אשר ניתן על ידי בית משפט שלום, בית משפט לענייני משפחה או בית דין דתי לגבי בני משפחה שלגביהם מוסמך לדון אותו בית דין (להלן: בית משפחה). החוק למניעת אלימות במשפחה הוא כלי חשוב למאבק, בהתעללות בזקנים ובקטינים. כמו כן, הינו מהווה כלי למניעת אלימות במשפחה, הנוצרת לעתים קרובות כאשר בני זוג נמצאים בהליכי גירושין. יחד עם זאת, לא מעטים הם המקרים שבהם מנוצל החוק לרעה על ידי בני זוג או על ידי בני משפחה אחרים בתור כלי להפעלת לחץ על בן משפחה אחר כדי להשיג יתרונות כלכליים ואחרים במסגרת סכסוכי משפחה וירושה. כיום, לאור ההנחייה החדשה של פרקליט המדינה (הנחייה מס' 2.5) מיום 24.3.2016 תלונת שווא, במסגרת סכסוך בין בני זוג בהליך של גירושין, אשר גרמה למעצר בן הזוג, להרחקתו מילדיו או להטלת הגבלה ממשית אחרת עליו, אשר התברר בדיעבד כבלתי מוצדקת, עשויה להביא לפתיחה בחקירה פלילית נגד המתלונן. יחד עם זאת, לא יינקטו הליכים פליליים כנגד מתלונן בעבירות אלימות בתוך המשפחה, אלא ברשות פרקליט המחוז הרלוונטי.

מהו צו הגנה ? מה תוקפו של צו הגנה ? ומהם התנאים לנתינת צו הגנה ?

צו הגנה הוא צו אשר ניתן על ידי בית משפט או בית דין דתי (ראו לעיל), ובמסגרתו נאסר על אדם לעשות פעולות אלו: להיכנס לדירה שבה מתגורר בן משפחתו או להימצא בתחום מרחק מסוים מאותה דירה, להטריד את משפחתו, לפעול בכל דרך אשר מונעת או מקשה על בן משפחתו מפני עשיית שימוש בנכס המשמשו כדין. במסגרת צו ההגנה עשוי בית המשפט להטיל חובה על אדם ליתן ערובה לקיום הצו, להתנהגות טובה או כל הוראה אחרת אשר לפי שיקול בית משפט נחוצה כדי להבטיח את שלום ובטחון בן המשפחה. הפרת הצו מהווה עילה למעצרו של המפר.

מי רשאי לבקש צו הגנה ? בית המשפט או בית דין דתי רשאי לתת צו הגנה לבקשת: בן משפחה, היועץ המשפטי לממשלה, תובע משטרתי או עובדת סוציאלי.

מהם התנאים למתן צו הגנה ? בהתקיים אחד או יותר מהתנאים שלהלן, רשאי בית המשפט להוציא צו הגנה נגד אדם:
א. אלימות נגד בן משפחה, לרבות ביצוע עבירת מין או כליאה שלא כדין.
ב. התנהגות היוצרת בסיס סביר, כי האדם שנגדו מבוקש הצו מהווה סכנה גופנית לבן משפחה או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין.
ג. התעללות נפשית ממושכת בבן משפחה או התנהגות באופן שאינו מאפשר לבן משפחה ניהול סביר ותקין של חייו.

בתי המשפט מפרשים את העילות למתן צו הגנה באופן רחב למדי. ניתוק קווי טלפון, קללות משפילות, מניעת כספים, מניעת שימוש ברכב, היעדרות מבית המגורים המשותף עד לשעות הקטנות של אור הבוקר (ועוד סוגים שונים של התנהגות מתעמרת מבחינה רוחנית), עשויים לבוא בגדר "התעללות נפשית" או "התנהלות באופן שאינו מאפשר ניהול סביר ותקין של חיים." (ראו למשל 13500/00). התנהגות המקימה עילה למתן צו הגנה אינה צריכה להיות מוגבלת בהכרח להתקיימותה בישראל. צו הגנה על פי החוק למניעת אלימות במשפחה עשוי להינתן גם בהתבסס על אלימות או איומים שהושמעו בחו"ל, כגון אלימות שהופעלה כנגד בן משפחה במסגרת חופשה שנתית (בש"פ 7315/15).

בד בבד עם מתן צו הגנה רשאי בית המשפט להורות למי שהצו ניתן נגדו לתת התחייבות לקבלת טיפול מגורם שיקבע בית המשפט, זאת בכפוף לקבלת תסקיר המלמד, בין היתר, המחויב בצו מתאים לטיפול, מסכים ומבין את תנאיו.

מהו תוקפו של צו הגנה ? החוק קובע, כי תוקפו של צו הגנה לא יעלה על שלושה חדשים. יחד עם זאת, בית המשפט רשאי להאריך את תקפו של הצו מעת לעת, בכפוף לכך שתקופת צו ההגנה לא תחרוג מתקופה של ששה חדשים. ברם, בית המשפט רשאי להאריך את תוקפו של הצו לתקופה מקסימלית של שנה אחת. בנסיבות קיצוניות מוסמך בית המשפט להאריך את תוקפו של הצו לתקופה של שנה נוספת. לצורך הארכת תוקף הצו לתקופה של שנה ומעלה צריך בית המשפט לפרט בהחלטתו נימוקים מיוחדים.

כיצד מוגדר בחוק "בן משפחה" שלגביו ניתן להוציא צו הגנה ?

בגדר המושג "בן משפחה" באם בין השאר אלה: בן זוג, הורה, בן זוג של הורה, סב, סבתא, אח, אחות, גיסה או גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית. החוק מגדיר בתור "בן משפחה" לא רק בני משפחה בהווה אלא גם את מי שהיה בן משפחה בעבר. לא רק בני משפחה עשויים להיות מורחקים באמצעות צו הגנה, אלא גם מי שמתפקדים דה-פקטו כבני משפחה של הנפגע. בגדר אלה באים: מי שאחראים לצרכי מחייתו, בריאותו, חינוכו או שלומו של קטין או חסר ישע המתגורר עמו. לדוגמא: הורה חורג, אפוטרופוס או כל מי שאדם אחר נתון תחת משמורתו או מצוי תחת השגחתו.

צו הגנה במעמד צד אחד

בשיטת המשפט הישראלית קיים כלל יסוד הקובע, כי אין ליתן צווים שיפוטיים נגד אדם שלא בנוכחותו ולפני שאותו אדם קיבל הזדמנות נאותה להגיב על הטענות הנטענות נגדו. יחד עם זאת, בסיטואציה של אלימות במשפחה, אי אפשר להמתין לקיום דיון בנוכחות שני הצדדים וזאת מחשש, שעד שיתקיים דיון במעמד הצדדים עלול המבקש להיפגע מאלימותו של האדם שנגדו מבוקש הצו. לפיכך, מאפשר החוק לבית המשפט ליתן צו הגנה במעמד צד אחד. עם זאת, במקרה כזה, קיימת חובה בחוק לקיים דיון בנוכחות שני הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים ממועד הוצאת הצו האמור.

צו הגנה ואיסור נשיאה והחזקת נשק

הוצאת צו הגנה נגד אדם מלווה אוטומטית באיסור מפני החזקה או נשיאה בנשק. בנוסף, בית המשפט יורה על תפיסה לאלתר של הנשק המוחזק על ידי המחויב בצו. יחד עם זאת, כאשר צו ההגנה אינו כולל הרחקה מדירת בן המשפחה עשוי בית המשפט להתיר לאדם להחזיק או לשאת נשק אם הינו סבור, כי הדבר לא יסכן את שלומו של בן המשפחה והתקיימו נסיבות נוספות, כגון שהנשק משמש את האדם שניתן נגדו צו הגנה במסגרת עבודתו. בעוד שתוקפו המקסימלי של צו הגנה הוא מוגבל (ראו לעיל), הרי תוקפו של איסור נשיאה והחזקה של נשק אינו פוקע כלל, אלא אם כן בוטל על ידי בית המשפט לפי בקשת האדם שהאיסור ניתן נגדו.