מהם מזונות אישה? ומתי הם ניתנים ?

Alimony

מהם מזונות אישה? מתי הם ניתנים ?

הדין בישראל קובע חובה על הבעל לזון את אשתו. ייעודם של מזונות אישה נובע מהרצון לשמר את רמת החיים אליה הורגלה האישה במשק הבית המשותף של בני הזוג או לשמר את רמת החיים אליה הורגלה  בבית הוריה, הכלל המנחה מקורו בדין העברי והוא קובע, כי אישה "עולה עימו ואינה יורדת עמו" – רמת החיים של האישה יכולה רק לעלות ולא לרדת לצורכי דמי מזונות אישה.

פירוש מושג דמי המזונות אינו נעשה במובנו הצר, קרי דאגה לאוכל וקורת גג בלבד. תחת מושג המזונות נכללים גם צרכי מותרות כגון: חופשות, מלבוש רכב וכו',  כלל המוצרים אליהם התרגלה האישה בתקופת הנישואין.

הבעל מחויב לפרנס ולזון את אשתו ואילו האישה אינה מחויבת לכך. בהלכה היהודית קיים הכלל "מזונותיה תחת מעשה ידיה": משמעות הדבר כי מזונות האישה מנוכים מהכנסותיה. ולכן, ייתכן כי אישה עובדת תימצא שאינה זכאית לדמי מזונות אישה. אולם אין לראות בכך כלל מחייב שכן ייתכנו מקרים בהם יפסוק בית המשפט שיש לחייב את הבעל במזונות וזאת משום ששכר העבודה אשר מרוויחה אינו מספק את צורכי רמת החיים אליה הורגלה.

ראוי לציין כי ייתכנו מקרים נדירים לעניין תשלום דמי מזונות בהם יפסוק בית המשפט שהאישה כלל אינה זכאית לדמי מזונות מפאת התנהגותה הלא מוסרית, למשל בגידה. בהינתן והאישה מקיימת יחסי אישות עם גבר אחר וישנן הוכחות המעידות על כך ניתן להתיר את זכאות האישה לדמי המזונות.

אופן חישוב המזונות מתבצע לפי פוטנציאל השתכרותו של הבעל ולאו דווקא לפי שכרו המדויק בעת הליך הגירושין.

על פי הפסיקה הישראלית (היונקת מהמשפט העברי) אישה זכאית לתשלום מזונות כל עוד בני הזוג נשואים ולכן תקופת תשלום תמה בעת מתן הגט או בעת החלטת בית הדין הרבני על חיוב בגט. אולם, בתקופה האחרונה נפסק בבית המשפט העליון, כי ניתן לייבא מושגים מהמשפט האזרחי כאשר דנים במזונות אישה. לאמור, יש לעשות שימוש במושגים כ"תום לב" ו"הגינות" כאשר דנים בפרק הזמן בו נדרש הבעל בתשלום מזונות אישה. בהתאם לכך, יתכן שבמקרים מתאימים אישה שהתגרשה לאחר שנים שבהן לא התפרנסה למחייתה תהיה זכאית למזונות "אזרחיים" שתכליתם היא שיקומית.

לאור פסיקה זו, כיום לא ניתן לאמוד במדויק את פרק הזמן בו יידרש הבעל בתשלום במזונות אישה ואף ייתכן שבית המשפט יפסוק בתשלום לתקופה ארוכת טווח. עם זאת, על פי פסק הדין ייתכנו מקרים הפוכים לגמרי.

האם עשויה האישה להיות חייבת במזונות לבן זוגה הגרוש?

כלומר, יתכנו מקרים שבהם נותר הבעל לאחר הנישואין ללא יכולת השתכרות או עם יכולת מוגבלת לעומת האישה, זאת לאור "חלוקת התפקידים" בין בני הזוג בתקופת הנישואין. הואיל ומקורם של מזונות "משקמים" הוא במשפט האזרחי, ייתכן שהאישה תחויב האישה על ידי בית המשפט לענייני משפחה בתשלום מזונות אלה.